Home  ·   Publications  ·   More

Publications [Google Scholar]Benchmarking and Analyzing 3D Human Pose and Shape Estimation Beyond Algorithms

Hui En Pang, Zhongang Cai, Lei Yang, Tianwei Zhang, Ziwei Liu.
NeurIPS (Datasets and Benchmarks Track), 2022

PDF Code

HuMMan: Multi-Modal 4D Human Dataset for Versatile Sensing and Modeling

Zhongang Cai*, Daxuan Ren*, Ailing Zeng*, Zhengyu Lin*, Tao Yu*, Wenjia Wang*, Xiangyu Fan, Yang Gao, Yifan Yu, Liang Pan, Fangzhou Hong, Mingyuan Zhang, Chen Change Loy, Lei Yang, Ziwei Liu.
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022 (Oral)

PDF Project Page Code Dataset DemoMonocular 3D Object Reconstruction with GAN Inversion

Junzhe Zhang, Daxuan Ren, Zhongang Cai, Chai Kiat Yeo, Bo Dai, Chen Change Loy.
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022

PDF Project Page Code Demo

AvatarCLIP: Zero-Shot Text-Driven Generation and Animation of 3D Avatars

Fangzhou Hong*, Mingyuan Zhang*, Liang Pan, Zhongang Cai, Lei Yang, Ziwei Liu.
ACM Transactions on Graphics (SIGGRAPH), 2022

PDF Project Page Code Demo Press

Versatile Multi-Modal Pre-Training for Human-Centric Perception

Fangzhou Hong, Liang Pan, Zhongang Cai, Ziwei Liu.
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022 (Oral)

PDF Project Page Code Dataset
Delving Deep into the Generalization of Vision Transformers under Distribution Shifts

Chongzhi Zhang*, Mingyuan Zhang*, Shanghang Zhang*, Daisheng Jin, Qiang Zhou, Zhongang Cai, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Xianglong Liu, Ziwei Liu.
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022

PDF Code


PTTR: Relational 3D Point Cloud Object Tracking with Transformer

Changqing Zhou, Zhipeng Luo, Yueru Luo, Tianrui Liu, Liang Pan, Zhongang Cai, Haiyu Zhao, Shijian Lu.
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022

PDF
Robust Partial-to-Partial Point Cloud Registration in a Full Range

Liang Pan, Zhongang Cai, Ziwei Liu.
arXiv Preprint, 2021

PDF Code Dataset
Playing for 3D Human Recovery

Zhongang Cai*, Mingyuan Zhang*, Jiawei Ren*, Chen Wei, Daxuan Ren, Jiatong Li, Zhengyu Lin, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Lei Yang, Chen Change Loy, Ziwei Liu.
arXiv Preprint, 2021

PDF Project Page Code Dataset


Garment4D: Garment Reconstruction from Point Cloud Sequences

Fangzhou Hong, Liang Pan, Zhongang Cai, Ziwei Liu.
Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2021

PDF Project Page Code Demo PressUnsupervised Domain Adaptive 3D Detection with Multi-Level Consistency

Zhipeng Luo*, Zhongang Cai*, Changqing Zhou*, Gongjie Zhang, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Shijian Lu, Hongsheng Li, Shanghang Zhang, Ziwei Liu.
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021

PDF Code

CSG-Stump: A Learning Friendly CSG-Like Representation for Interpretable Shape Parsing

Daxuan Ren, Jianmin Zheng, Jianfei Cai, Jiatong Li, Haiyong Jiang, Zhongang Cai, Junzhe Zhang, Liang Pan, Mingyuan Zhang, Haiyu Zhao, Shuai Yi.
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021

PDF Project Page Code


Unsupervised 3D Shape Completion through GAN Inversion

Junzhe Zhang, Xinyi Chen, Zhongang Cai, Liang Pan, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Chai Kiat Yeo, Bo Dai, Chen Change Loy.
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021

PDF Project Page Code

Variational Relational Point Completion Network

Liang Pan, Xinyi Chen, Zhongang Cai, Junzhe Zhang, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Ziwei Liu.
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021 (Oral)

PDF Project Page Code Dataset

BiPointNet: Binary Neural Network for Point Clouds

Haotong Qin*, Zhongang Cai*, Mingyuan Zhang*, Yifu Ding, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Xianglong Liu, Hao Su.
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2021

PDF Code
REFINE: Prediction Fusion Network for Panoptic Segmentation

Jiawei Ren*, Cunjun Yu*, Zhongang Cai*, Mingyuan Zhang, Chongsong Chen, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Hongsheng Li.
AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2021

PDF Project Page

MessyTable: Instance Association in Multiple Camera Views

Zhongang Cai*, Junzhe Zhang*, Daxuan Ren, Cunjun Yu, Haiyu Zhao,Shuai Yi, Chai Kiat Yeo, Chen Change Loy.
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020

PDF Project Page Code Dataset

Siamese Convolutional Neural Network for Sub-millimeter-accurate Camera Pose Estimation and Visual Servoing

Cunjun Yu*, Zhongang Cai*, Hung Pham, Quang-Cuong Pham.
International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2019

PDF

Technical Reports


Multi-View Partial (MVP) Point Cloud Challenge 2021 on Completion and Registration: Methods and Results

Liang Pan, Tong Wu, Zhongang Cai, Ziwei Liu, et al.
Technical Report, 2021

PDF Project Page Code